Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

0532 870f
Reposted frommetadon metadon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8213 bb3f 500
Łódź, ul. Wojska Polskiego
1199 ec7b

animatedamerican:

… brb making a playlist called Weird Songs From The Nineteen Hundreds

Reposted frombirchsoda birchsoda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0293 08b2
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e via100suns 100suns
6708 e8d5
Reposted fromcalifornia-love california-love via100suns 100suns
4569 8b2a 500

blackfashion:

guardyourheartstrings:

lifeofmythoughts:

THIS. IS. ABSOLUTELY. INCREDIBLE. 🙌🏾 Unbelievable talent.

Who is the artist?

Arinze Stanley 

ig: @harinzeyart

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
9628 fea9
Reposted fromerial erial via100suns 100suns
Przy tym wszystkim dzwoni mi w uchu jakiś dzwoneczek: 'nie ma jej już przy tobie'. Bez wątpienia jest jeszcze gdzieś w niebie jakiś potężny dzwon, który dzwoni: 'ona cię nie opuści', ale mały dzwoneczek jest w uchu.

— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl